برای بررسی و تحلیل بازارهای مالی از روش تحلیل تکنیکال استفاده می شود. در تحلیل تکنیکال با استفاده از نمودارها و داده هایی مختلف مانند قیمت ها و حجم معاملات به بررسی و ارزیابی ارواق بهادار و سایر معاملات مالی پرداخته می شود. البته نکته…