یکی از بازارها مالی مهم و مشهور در دوره معاصر بازار اوراق بهادار است. امروزه روز به روز بر تعداد افرادی که به دنبال سرمایه گذاری در بازار بورس اوراق بهادار می باشند، افزوده می شود. ولی با این حال، باید گفت که سرمایه گذاری…