دلیل نام گذاری این بازار های به صورت قطع مشخص نیست. ولی خوب شایعاتی برای توضیح این دو بازار وجود دارد. اولین توضیح برای این دو واژه مشخص کننده بازار، این است که شما بدانید در چه زمانی بازار را گاوی می نامند و در…