سود یکی از کلمات و عبارت هایی است، که روزانه آن را بسیار می شنویم. به ویژه این که همه سرمایه گذاران و افراد فعال در انواع بازارهای مالی دنیا، به دنبال کسب سود هستند. از این رو، یکی از پر کاربردترین و پر استفاده…