مردم برای این که ارزش پول خود را حفظ کنند و همچنین سود به دست آورند، اقدام به سرمایه گذاری در عرضه های مختلف می کنند. یکی از مهمترین و جدیدترین حوزه هایی که بسیاری از افراد برای سرمایه گذاری انتخاب می کنند، بازار بورس…