معامله گران و تحلیل گران مبنا و اساس تحلیل شان را در بازار بورس بر این اصل قرار می دهند، که بتوانند سهام مستعد رشد را پیدا کنند. از این رو، سعی می کنند سیگنال هایی را شناسایی نمایند که احتمال موفقیت در بازار بورس…