بازار های مالی به چند دسته تقسیم می شود، از جمله بازار سهام ، بازار اوراق قرضه، بازار فارکس و بازار مشتقات .  این بازار ها برای کارایی درست اقتصاد سرمایه گذاری بسیار مهم هستند . امروزه بسیاری از معاملات در این بازار ها میسر هستند. این مبحث…