بر اساس گزارش رسانه ها و خبرگزاری های رسمی کشور، میزان سرمایه ای که از ابتدای سال ۹۹ تا کنون یعنی نیمه اردیبهشت وارد بورس شده است، برابر دو سوم سرمایه ای است که در سال ۹۸ وارد بازار بورس گردیده است. امروزه استقبال از…